Tải với Vedeo kèm theo

Cover of the Vietnamese version of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach.

Đây là bản tải có kèm theo vedeo ttrong file PDF.

XIN LƯU Ý: Vui lòng lưu lại trong máy tính của bạn. Bạn phải mở định dạng Adobe Acrobat Reader 10.0 hay cao hơn để xem được Vedeo. Vedeo sẽ không chay nếu dùng preview mode của web browser.

Tải với các đường link đến Vedeo

Cover of the Vietnamese version of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach.

Bản tải này định dạng PDF với đường link đến YouTube channel để xem vedeo hoặc bạn có thể tải dưới dạng ZIP.

XIN LƯU Ý: Vui lòng lưu lại trong máy tính của bạn. Bạn phải mở định dạng Adobe Acrobat Reader để xem file PDF. Cần sự kết nối internet để xem YouTube Videos.

Mở file nén và lưu vào máy tính

Người dùng Windows: Chọn file trong Windows Explorer, click phải chuột và chọn Extract All

Người dùng Mac: Chọn file trong Finder và double click